Reklamacije i odustanak

Reklamacije

Otkazivanje pošiljke

Kupac može da otkaže bilo koju pošiljku bez naplate dodatnih troškova, ukoliko roba nije već poslata. Ukoliko ste primili pošiljku imate pravo na odustanak od ugovora za kupovinu, ali samo u slučaju ukoliko robu niste otvorili i konzumirali (ako se radi o bilo kom dodatku ishrane- suplementu). U tom slučaju u skladu sa zakonom vi snosite troškove poštarine, a mi kao trgovac, smo dužni da Vam plaćeni novac vratimo u roku od 8 dana od dana prijema. Naglašavamo da uz proizvod morate da vratite račun koji ste dobili u kutiji sa proizvodom kao i ispunjen formular obrazca za reklamaciju sa Vašim potpisom.

Ukoliko prilikom preuzimanja pošiljke postoje vidna oštećenja na kutiji, potrošač je dužan da pogleda proizvod i ukoliko je oštećen da pozove kurira koji je dostavio robu ili nas na 069/51 001 51 kako bi kurir napravio zapisnik i preuzeo oštećeni proizvod.

Ako ste otvorili proizvod koji ste poručili i postoji neki nedostatak ili nije proizvod koji ste poručili, pozovite nas, mi ćemo o našem trošku u najkraćem mogućem roku preuzeti neispravan i poslati novi.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom nesaobraznosti.

Dokaz o datumu prelaska rizika, za robu kupljenu preko internet prodavnice je izdat račun.

Potrošač može da izjavi reklamaciju pisanim putem uz formular za reklamacije koji se nalazi ovde.

Odustanak od kupovine

Ukoliko želite da odustanete od kupovine onda preuzmite dokument Odustanak od kupovine koji se nalazi ovde, ili pismom u slobodnoj formi sa podacima iz formulara zbog čega se reklamira i prosledi zajedno sa kopijom računa.

Potrošač ima pravo na odustanak od kupovine u roku od 14 dana od dana kupovine. Kupac nove hrane-suplemenata nema pravo na odustanak od kupovine ukoliko je otvorio proizvod (oštetio), a koji je u važećem roku i ispravan.

Izuzeci od prava na odustanak od ugovora

Član 37

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:
1) pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;
2) isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;
3) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
4) isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
5) isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;
6) isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;

Po prijemu reklamacije Purivera online je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor na reklamaciju potrošača sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

Ukoliko ima objektivnih razloga da ne može da se udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužni smo da navedemo rok u kom ćemo je rešiti i o tome obavestimo potrošača.
Prvo ćemo pokušati da uklonimo nedostatak, ako ne možemo da uklonimo da zamenimo novi proizvodom. Ukoliko i unatoč tome niste zadovoljni vratit ćemo Vam novac.

Potrošač nema pravo na reklamaciju ukoliko je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom.

NAGLAŠAVAMO DA SU SVI NAŠI PROIZVODI UPISANI U MINISTARSTVO ZDRAVLJA I DA NA SEBI IMAJU DEKLARACIJU NA SRPSKOM JEZIKU SA PREPORUKOM MINISTARSTVA ZDRAVLJA ZA UPOTREBU KOJA MOZE NA NEKIM PROIZVODIMA DA SE RAZLIKUJE OD NAČINA DOZIRANJA NA ORIGINALNOM PROIZVODU, I NA SVAKOJ DEKLARACIJI STOJI BROJ UPISA MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE POD KOJIM JE PREDMET ZAVEDEN U MINISTARSTVU.

KODEKS POSLOVNE ETIKE – Principi i pravila poslovne etike
 
Član 2

Poštovanje principa i pravila poslovne etike podrazumeva, ali se njima ne ograničava, sledeća načela:
1. profesionalno obavljanje poslovne delatnosti;
2. savesno i potpuno preuzimanje i izvršavanje obaveza i odgovornosti;
3. obavljanje privredne delatnosti na način kojim se ne ugrožava profesionalni ugled;
4. korišćenje dopuštenih sredstava za postizanje poslovnih ciljeva;
5. poštovanje propisa o nespojivim poslovima;
6. čuvanje poslovne tajne;
7. izbegavanje sukoba između ličnih i interesa privrednih subjekata;
8. obavljanje poslovnih aktivnosti na način kojim se ne nanosi šteta postojećim akcionarima, članovima ili ortacima;
9. obavljanje poslovnih aktivnosti koje povećavaju vrednost kapitala privrednog društva;
10. uzdržavanje od korišćenja političkog uticaja ili pritiska radi ostvarivanja poslovnih ciljeva;
11. ostvarivanje poslovne saradnje sa drugim privrednim subjektima bona fide;
12. rešavanje sporova sa poslovnim partnerima putem pregovora ili posredovanja, uz nastojanje da se nastave poslovni odnosi;
13. poštovanje prava intelektualne svojine;
14. obavljanje poslovne aktivnosti u skladu sa propisima o zaštiti i unapređenju životne sredine;
15. uvažavanje standarda poslovne etike i doprinos daljoj afirmaciji morala u poslovnim odnosima.

Svi naši proizvodi su zdravstveno ispravni i poseduju rešenje Ministarstva.
Detaljnije možete pročitati na stranici proizvoda.

Reklamacije i odustanak »